top of page

Provstiets udviklingspulje

Gentofte Provsti afsætter hvert år 0,5 pct. af sognenes samlede driftsrammer til en pulje, der kan søges af sognene til igangsætning og udvikling af nye initiativer og samarbejdsprojekter. Etableringen af udviklingspuljen er vedtaget på et budgetsamråd i 2014.


Puljens størrelse udmeldes hvert år medio april sammen med provstiudvalgets udmelding af driftsrammer for det kommende budgetår.
Sognene kan løbende søge midler fra udviklingspuljen. Det er provstiudvalget, der tager stilling til indkomne ansøgninger.


I tildelingen af midler vil der blive lagt vægt på, at der er tale om nye projekter, der indeholder en eller flere af følgende dimensioner:
• afprøver og udvikler nye tiltag
• rummer nye samarbejdsformer 
• inddrager to eller flere sogne i løsningen af en opgave
• stimulerer inddragelse af frivillige
• har projektkarakter 


Hvis et initiativ skal fortsætte ud over projekt- eller udviklingsfase, skal det drives af sognets/sognenes almindelige driftsmidler.


Ansøgninger skal indeholde kort projektbeskrivelse, herunder tidshorisont, projektets samarbejdsparter, evt. projektansættelse og forventet udbytte.


En oversigt over projekter, der tidligere har fået støtte, kan ses her

bottom of page